Privacybeleid Stichting Wereldwinkel Lochem

Uitgangspunt

Het bestuur van de Stichting Wereldwinkel Lochem baseert haar onderstaand privacybeleid op wettelijke regels en uitgangspunten, zoals beschreven in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Stichting registreert persoonsgegevens van:

 • vrijwilligers die zijn verbonden aan de stichting
 • klanten van de stichting
 • leveranciers van de stichting
 • relaties van de stichting

Doel registratie persoonsgegevens

De stichting registreert van bovenstaande personen uitsluitend die persoonsgegevens die van belang zijn om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren.

Verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens.

Welke gegevens worden in het bestand opgenomen?

Van bovengenoemde personen worden onderstaande gegevens geregistreerd:

 • naam
 • adres, postcode en huisnummer
 • e-mail adres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum (enkel van vrijwilligers van de stichting)
 • Daarnaast worden ook bankrekeningnummers geregistreerd als vrijwilligers onkosten declareren, er op rekening wordt gekocht en als het leveranciers betreft.

Bewaren van gegevens

 • Vrijwilligersovereenkomsten en gespreksverslagen worden bewaard in een afgesloten archief dat alleen toegankelijk is voor de leden van Werkgroep MZ en het bestuur. Deze gegevens worden uiterlijk 2 jaar na het beëindigen van de vrijwilligersovereenkomst vernietigd.
 • Van de oud-medewerkers wordt een bestand bijgehouden, waarin naam adres en e-mail worden bewaard
 • Gegevens van klanten worden digitaal geregistreerd in het kassaprogramma.
 • In de winkel ligt een lijst met namen, adressen en telefoonnummers van de vrijwilligers.

 

De stichting bewaart geen bijzondere persoonsgegevens van geregistreerde personen.

Informatie over persoonsgegevens aan belanghebbenden

Nieuwe vrijwilligers, klanten, leveranciers en relaties, worden bij aanmelding geïnformeerd over het privacy beleid van de stichting en verwezen naar de website voor de inhoud van het beleid. Daarnaast geven zij bij aanmelding schriftelijk toestemming voor het beheer van hun persoonsgegevens door de stichting. Geregistreerde personen kunnen hun gegevens te allen tijde opvragen bij het secretariaat van de stichting.

Bescherming van gegevens

De stichting maakt van bestanden die persoonsgegevens geen kopieën ten behoeve van derden of voor een ander gebruik dan waarvoor de gegevens verstrekt zijn. Vrijwilligersovereenkomsten worden door de werkgroep MZ zodanig beheerd dat alleen deze werkgroep toegang heeft tot deze gegevens.

Beheer van de gegevens

Het dagelijkse beheer en verwerking van persoonsgegevens is neergelegd bij het secretariaat. Er zijn door het stichtingsbestuur geen afspraken gemaakt met externe partijen over het verwerken van persoonsgegevens. Er is daarom geen verwerkersovereenkomst.

Vragen en klachten

Voor vragen en/of klachten over de registratie, de verwerking van persoonsgegevens of eventuele datalekken, kan door elke belanghebbende contact worden opgenomen met de voorzitter of secretaris van het bestuur van Stichting Wereldwinkel Lochem. Het bestuur zal desgevraagd met de klager/vrager in gesprek gaan om te komen tot bevredigende antwoorden of oplossingen voor de klachten.